نوشته های عرفان نصرالله

تابلو فرمان VVVF

تابلو فرمان VVVF محل قرار گیری تابلوفرمان معمولا در موتورخانه است . در زیر به تعدادی از وظایف اصلی این تابلو اشاره می شود : 1- پذیرش درخواستها از کابین و طبقات 2- تشخیص موقعیت کابین در هر لحظه 3- پاسخگویی به درخواستها با توجه به نوع سرویسدهی 4- حفاظت الکتریکی از تجهیزات 5- کنترل […]

تراولینگ کابل Traveling Cable

تراولینگ کابل Traveling Cable چون کابین یک قسمت متحرک در سیستم آسانسور است ، برق توسط کابل های ویژه ای به آن متصل می گردد که به آن تراول کابل گویند . نام این کابل هم برگرفته از ویژگی آن یعنی حرکت کردن با کابین گرفته شده است . این کابل تشکیل شده از یک […]